با عرض پوزش مهلت شرکت در مسابقه داستان نویسی خودنویس به پایان رسیده است.