درباره ما

اختتامیه

ماموریت نشر جام‌جم

نشر جام جم یک مؤسسه چابک و نوآور است که با ایجاد، مالکیت، توسعه، مدیریت و مشارکت انواع مختلف محصولات مرتبط با نشر مانند تولید کتاب چاپی و الکترونیک و سایر الزامات در زنجیره ارزش آن، در جغرافیای جهانی با اولویت ایران و سایر فرهنگ‌های پذیرای فرهنگ اسلامی – ایرانی ، بر روی مخاطبان عام مردمی با هدف گسترش و تعمیق فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص) گام برمی‌دارد.

درباره ما

نشر جام جم یک مؤسسه چابک و نوآور است که با ایجاد، مالکیت، توسعه، مدیریت و مشارکت انواع مختلف محصولات مرتبط با نشر مانند تولید کتاب چاپی و الکترونیک و سایر الزامات در زنجیره ارزش آن، در جغرافیای جهانی با اولویت ایران و سایر فرهنگ‌های پذیرای فرهنگ اسلامی – ایرانی ، بر روی مخاطبان عام مردمی با هدف گسترش و تعمیق فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص) گام برمی‌دارد.